Modlitby 12. týden, 19. – 25. března 2018

neděle 25. března 2018 – Květná neděle

 První čtení: Izajáš 45, 21-25

„Sdělte to dál, přibližte se! Jen ať se poradí spolu. Kdo to od pradávna ohlašoval? Kdo to oznamoval předem? Cožpak ne já, Hospodin? Kromě mne jiného Boha není! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne. Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není. Při sobě samém jsem přísahal, z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se zpět nenavrátí. Přede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřísáhne: ›Jenom v Hospodinu – řekne o mně – je spravedlnost i moc. ‹“ Přijdou k němu a budou se stydět všichni ti, kdo proti němu pláli vzdorem. U Hospodina nalezne spravedlnost a jím se bude chlubit všechno potomstvo Izraele.

            Hospodine, Tvá jedinečnost, síla a moc nás volá k soudu.

            Pyšná kolena, srdce a nabubřelý jazyk člověka se před Tebou jednou nutně skloní.

            Prosíme, překonej náš mnohý vzdor, ať se tolik nechlubíme sami sebou, ale už jen a pouze Tebou.

Pokračovat ve čtení “   Modlitby 12. týden, 19. – 25. března 2018″

Kazatelský kurz zakončil téma řády CČSH

Dnes proběhla závěrečná přednáška kazatelského kurzu týkající se řádů CČSH.  18. dubna nás čeká zkouška a pokračování, které se ponese v duchu věrouky. Přednášet bude Mgr. Oldřich Bezděčík.

Jedno z dalších kázání, které si v rámci kurzu naši kazatelé připravují pro své kolegy posluchače. Pro prosincové setkání jedno z kázání připravila sestra Dita Bašková Kačírková.

Mt 24, 36-44

Milé sestry, milí bratři.

O onom dni a hodině. V těchto verších a v celé 24. kapitole čteme o druhém příchodu Syna člověka. Slova, která tu čteme, nejsou na poslech přívětivá, vzbuzují v nás neklid, nejistotu, možná úzkost. Vytvářejí obraz nanejvýš vážné události, chvíle zúčtování, rozdělování lidí a velkého soudu. A prý to bude jako za dnů Noeho: lidé nepoznají, že se blíží chvíle převeliká, zásadní, definitivní..

Pokračovat ve čtení „Kazatelský kurz zakončil téma řády CČSH“

Velká voda?

Obvykle ve sboru nediskutujeme moc o politice, a to včetně církevních restitucí. Myslím že se to ani nesluší, protože sbor je domem Hospodinovým. Přiznám se však, že mne velice zaujala argumentace zastánců zdanění církevních restitucí. Církevní restituce byly dány jako náhrada za uloupení majetku církvím, kde naprosto zjevným pachatelem byla komunistická strana. Jinými slovy v této chvíli je okradenému vrácena peněženka, on musí odvést daň a podmínky diktuje ten, kdo sám sebe dává do zjevné kontinuity s pachately. Argumentace ve prospěch zdanění církevních restitucí je nadmíru zajímavá. Šéf KSČM Vojtěch Filip, tedy ten jehož strana byla pachatelem, připomněl, že se danily třeba i náhrady v době povodní v roce 2002. Musím se sklonit před sebekritičností pana Filipa. Pan Filip je první komunista, který argumentačně srovnává do souvislosti činnost komunismu a živelnou katastrofu. O to více je smutná situace české politické scény, která je ochotná vládnout s podporou někoho, kdo naprosto ztratil schopnost sebereflexe, i když popravdě řečeno ji asi nikdy neměl, a navíc svoje vlastní činy srovnává s živelným neštěstím.
Jan Rokyta