Zahájení Roku naděje 2018

Zahájení Roku naděje, společná konference duchovních Královéhradecké diecéze CČSH, 10. ledna 2018

Výzva k bdělosti

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. Přijde-li po půlnoci, či dokonce při rozednění a zastihne je vzhůru, blaze jim. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete.“

Lk 12,35-40

Pokoj Vám, milé sestry a milí bratři.

Scházíme se poprvé v novém roce, tento rok 2018 jste nazvali Rokem naděje. A protože se vzájemně rádi vidíme, přejeme si vše dobré v čase, který je zřejmě před námi. Máme naději na děj dobrý ve všech těch zbývajících 355 dní L.P. 2018? Pán Ježíš nám říká: „ I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho ne-nadějete.“ Překvapení patří do života, nárok na poklidný, zdravý, spokojený život nemáme. Nevíme tak docela, co nás čeká… Obecně dnes, alespoň co se týká dějů v naší zemi, požádá nová vláda parlament o důvěru. A pozítří budeme moci my všichni hlasovat o tom, kdo má naši důvěru, aby jako čelní představitel naší země ji spoluutvářel, a jak říká tradice už od Masaryka, udával hlavní tón pro celospolečenskou atmosféru a „duchovní“ klima u nás.

Z dnešního evangelia jasně vyplývá, že Pán, který by pro nás měl být tím nejdůležitějším, není fyzicky ale duchovně doma. A my, nehledě na náš věk, zdravotní stav, přesvědčení, jsme ti, kdo na něj čekají. Spojuje nás ne velikost našich lamp. To, jak mocně nebo podobně svítí, ale vědomí, že já, ty, sestro, bratře, čekáme, až Pán zatluče, abychom mu otevřeli. Rok naděje nás směřuje, abychom znovu a znovu prožívali, že někam patříme. Tvoříme společenství. Každý z nás v církvi dává určitou energii – světlo. Když vidím v temném lese světlušku, mám radost. Pokud vidím celé hejno světlušek, mám zcela jiné pocity a pociťuji radost mnohonásobnou. Člověk je tak nastaven, aby vedle své jedinečnosti, samostatnosti, odpovědnosti sdílel pocity a své světlo s ostatními.

Naděje přináší do života světlo a ujištění. Přináší nadhled, ale i bez přesvědčení, že všechno dobře dopadne. Václav Havel rád říkával: „ Naděje je jistota, že má něco smysl bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Jak to dopadne s volbami? S Rokem naděje? Jak to dopadne s naší církví?

Pokračovat ve čtení „Zahájení Roku naděje 2018“

Modlitby 3. týden, 15. – 21. ledna 2018

neděle 21. ledna 2018 – 3. neděle po Zjevení

První čtení: Jonáš 3, 1-5.10

I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé: „Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem, muselo se jím procházet tři dny. Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: „Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno.“ I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak.

                       Pane, povolal jsi Jonáše do města, kterým se procházelo tři dny a on jím jen rychle proběhl.

            Také my v církvi odbýváme své povolání a rádi se povyšujeme nad ostatní.

            Děkujeme za Tvou trpělivost, kterou s námi máš, a prosíme, probouzej i nás k trpělivé lásce k lidem této země.

         

Pokračovat ve čtení „Modlitby 3. týden, 15. – 21. ledna 2018“

Vydané publikace loňského roku

Publikace a další tiskoviny vydané v letošním roce Královéhradeckou diecézí CČSH – v edici H vyšla kniha Martina Chadimy „Dr. Karel Farský, I. patriarcha Církve československé (husitské)“. V edici Poutník jsme vydali další díl zpěvníků: „Zpěvník III., písně k Novému zákonu“ a publikace Vladimíra Hraby „Víra, naděje, láska – počátky vývoj a současnost Církve československé husitské“. Pastorační komise připravila čtyři čísla čtvrtletníku „Mosty“ a také pro nadcházející Rok naděje 2018 je připraven diář a stolní kalendář s liturgickými texty s názvem Naděje 2018.

 

Štědrý den v Hradci Králové

Štědrý den v náboženské obci v Hradci Králové začíná adventní snídaní, kde zpíváme koledy, prožíváme bohoslužbu kolem stolu, pijeme čaj a ochutnáváme vánoční štolu. Příjemná chvíle, vzácný čas s milými lidmi. Slavnostní a výjimečný den končí ve Sboru kněze Ambrože Půlnoční po půlnoci.

 

Neděle 7. ledna – Křtu Páně

Vím o křehkosti chrámu Ducha, Pane. Ten chrám je plný děr. Mohu vše, ale ne vše prospívá.
Neumím se oddat Tobě, abych byl vždy s Tebou jeden duch.
Děkuji za Tvou milost. Za výkupné, které jsi za mě zaplatil a prosím, ať je dnešek skutečnou oslavou Tebe. Amen

Sestry a bratři, vstupujeme do období mezičasu. Kéž nás stále posiluje vědomí víry, že se: „nám, nám narodil Spasitel“, který je každý den s námi.
Váš biskup Pavel

Modlitby 2. týden, 8. – 14. ledna 2018

neděle 14. ledna 2018 – 2. neděle po Zjevení

 První čtení: 1. Samuelova 3, 3b-10.19

Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána. Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: „Tu jsem.“ Běžel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ On však řekl: „Nevolal jsem, lehni si zase.“ Šel si tedy lehnout. Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ On však řekl: „Nevolal jsem, můj synu, lehni si zase.“ Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. A znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ Tu Élí pochopil, že mládence volá Hospodin. I řekl Élí Samuelovi: „Jdi si lehnout; jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.“ Samuel si tedy šel lehnout na své místo. A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: „Samueli, Samueli!“ Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník slyší.“ Tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem.

             *   Pane, někdy i my ne zcela rozumíme Tvému volání, ne vždy chceme opravdově slyšet Tvé slovo.

            Tvá slova nepadají do srdce, ale na zem, kde po nich šlapeme, jdeme si po svém.

            Prosíme, obdaruj nás vnímavostí a lidmi, kteří nás umí zastavit.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 2. týden, 8. – 14. ledna 2018“

Modlitby 1. týden, 1. – 7. ledna 2018

neděle 7. ledna 2018 – Křtu Páně

První čtení: Genesis 1, 1-5

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se Duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

            Na počátek roku, ve světle ohňostrojů, přichází den první v kalendáři, Pane.

            Světlo a rámus umíme tvořit, ale jednou všemu přijde konec.

            Prosíme, Pane, dej, ať jako Ty vidíme hned, co je dobré a umíme nazvat skutečnost pravým jménem.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 1. týden, 1. – 7. ledna 2018“